פרסומים מקצועיים

תמצית העסקת בני נוער​

​לקראת חופשת הקיץ, להלן תמצית הכללים לעניין העסקת בני נוער.גיל העסקהחל איסור העסקת נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך לא מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות אשר אינן מזיקות לבריאותו ולהתפתחותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.אישור רפואיאישור רפואי מהווה תנאי הכרחי להעסקת בני נוער.פנקס עבודה בהתאם להודעה שפרסם משרד הכלכלה אין יותר צורך בהוצאת הפנקס עבודה  ובתנאי כי המעסיק מחזיק באישור הרפואי ות.ז של הנער או של הוריו.חוק הודעה לעובדחובה למסור לכל נער/ה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה, טופס, בנוסח הקבוע בתקנות בהם מובהרת תנאי העסקתם חובותיהם וזכויותיהם. שעות עבודה אין להעסיק יותר מ- 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות שבועיות . צעירים בני 16 ומעלה עד 9 שעות ביום, ולא יותר מ- 40 שעות שבועיות. בימי שישי וערבי חג עד 7 שעות ביום. אסורה העסקת נוער בשעות נוספות ובמנוחה השבועית.הפסקות – לכל נער שעובד לפחות 6 שעות, חובה לתת הפסקה של 45 דקות מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. בימי שישי וערבי חג ההפסקה לא תפחת מחצי שעה.עבודת לילה – אין להעסיק נוער מתחת לגיל 16 לאחר השעה 20:00. מגיל 16 ומעלה בתקופות החופשות ניתן להעסיק עד השעה 24:00 ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעתם הביתה.רישום שעות העבודה – יש לבצע רישום שעות עבודה.חופשה שנתית - בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, זכאי הנער ל- 18 ימי חופשה.שכר המינימום לבני נוער לשנת 2016: מיולי 2016  עד יולי 2016   19.5218.82  עד גיל 16  20.9220.16  17   23.15  22.3118   קנסות ועונשים - אין להטיל על בני הנוער קנסות או עונשים.בדף הפייסבוק של המשרד "בן-עמי רואי חשבון" תוכלו למצוא עדכון בדבר שינויים בשכר עבודה אשר יחולו מיום 1/7/16.

הערכות לתום שנת המס עצמאיים

הנדון : הערכות לקראת סוף שנה והגשת הדוח לשנת המס 2016 לקראת סוף שנת 2016, הננו מביאים לתשומת לבכם, כדלקמן: ספירת מלאי ליום 31.12.16  ספירה זו צריכה לכלול את כל המלאי שבבעלותכם. יש לבצע רישום מדויק של המלאי לסוגיו, כדלקמן: תאור הפריט, כמות פיזית, יש להשאיר מקום לשני טורים נוספים שימולאו במועד מאוחר יותר - מחיר הפריט בש"ח ושווי כולל (מספר ביחידות מוכפל במחיר ליחידה). גליונות הספירה צריכים להיות ממוספרים מראש במספר עוקב. בראש כל גליון יצוין תאריך הספירה ושם העסק. רצוי לערוך את הרשימה בשלושה עותקים לפחות. כל רשימה תוחתם ע"י בעל העסק.רשימות המלאי מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת הנהלת החשבונות ויש לשמרן במשך שבע שנים מתום שנת המס. עם גמר הספירה יש להעביר למשרדנו עותק מלא וחתום.ספירת המלאי המקורית תישאר בידי הלקוח. הפקדות לקופות גמל ו/או פוליסות ביטוח חיים  יש להמציא אישורים מקוריים על הפקדות ותשלומים לקופות גמל וביטוח חיים בשנת 2016. הסכומים שהופקדו יותרו בניכוי ובזיכוי לצורכי מס הכנסה ויילקחו בחשבון בחישוב החבות במס. ניתן להיוועץ אתנו לגבי הסכומים שהנכם יכולים להפקיד לצורך חיסכון במס. יש להיוועץ עם סוכן ביטוח לבדיקת כדאיות החיסכון הפנסיוני עוד לפני החיסכון המיסויי. פוליסות ביטוח בגין שנת המס 2016 במידה ונעשו ביטוחים עסקיים, נבקשכם להמציא למשרדנו את הפוליסות בגין שנת 2016, כדלקמן: ביטוח העסק, ביטוח רכב מסחרי (במידה ויש), ביטוח חבות מעבידים. אישורים שנתיים מביטוח לאומי   יש לשמור ולהמציא אישורים עבור תשלומים שנתקבלו בשנת 2016 מהמוסד לביטוח לאומי בגין תגמולי מילואים, דמי לידה, שמירת הריון, דמי אבטלה וכדומה. טפסי עובדים (טופס 101) נבקשכם להקפיד ולוודא שעד לסוף השנה, כל אחד מהעובדים יהיה חתום על גבי טופס 101 לשנת 2016, כאשר פרטי העובד רשומים במלואם.יש למלא מחדש טפסי 101 של העובדים, לשנת 2017.  אישורים על ניכוי מס במקור  יש לשמור אישורים שנתיים על ניכויי מס במקור שנוכו מהתקבולים בשנת 2016. יש להמציא אישורים מקוריים בלבד. אישור על פטור מניכוי מס במקור משכ"ד במידה ולא נוכה מס במקור מתשלומי שכ"ד במהלך שנת 2016 או נוכה מס בשיעור הנמוך            מ- 35%,  יש לוודא כי ברשותכם אישור על פטור/פטור חלקי מניכוי מס במקור משכ"ד.נבקשכם להמציא למשרדנו עותק מאישור זה. יש לדאוג לקבלת אישורים מעודכנים מהמשכירים. קרן השתלמות לעצמאיים   יש להמציא אישורים מקוריים על הפקדות לקרן השתלמות. לתשומת ליבכם, עצמאי יכול לנכות כהוצאה כ- 2/3 מהתשלום שהופקד לקרן השתלמות בשנת 2016. לתשומת לבכם, חל פטור ממס על תשואה של קרן השתלמות הנובעת מהפקדות עד גובה התקרה. ניתן להיוועץ אתנו לגבי הסכומים שהנכם יכולים להפקיד לצורך חיסכון במס.9.   השלמת תשלומים לשם קבלת הטבות מס1.     יש לשלם עד יום 31.12.16 את התשלום לביטוח לאומי בגין חודש דצמבר 2016, על מנת לנצל את הניכוי לצרכי מס בשנת המס 2016.2.     יש לבצע הפקדות לקופות גמל, לביטוח חיים ולקרן השתלמות בגובה התקרות עד יום  31.12.16.3.     למי שמדווח על בסיס מזומנים – יש לשלם בפועל תשלומים בגין הוצאות, שכר עבודה וסוציאליות עד יום 31.12.16.10.  הכנסות משכר דירה למגוריםיש להמציא חוזים ואישורים בגין הכנסות משכר דירה למגורים בשנת המס 2015.  תקרת שכר דירה פטור למגורים בשנת 2016 - סך של 5,030 ש"ח לחודש. חיוב במס בשיעור של 10% - ללא הגבלת תקרה. יחיד הבוחר בחלופה זאת, אינו רשאי לנכות פחת ואינו רשאי לנצל ניכויים, זיכויים ופטורים כלשהם.11.  הכנסות אחרותיש לדווח על כל ההכנסות, כולל ריבית על פיקדונות, פעילות בשוק ההון, הכנסות מהגרלות ופרסים שהתקבלו בשנה זו ולרבות הכנסות מחו"ל, כגון הכנסות מניירות ערך זרים, הכנסות מדמי שכירות בחו"ל וממכירת נכסים המוחזקים בחו"ל.12.  אחזקות והכנסות בגין נכסים בחו"לאנו מפנים את תשומת לבכם, שיש לדווח על אחזקות של נכסים בחול (לרבות נדל"ן בחול ומניות של חברות בחול). יש לדווח על כל סוגי הנכסים וההכנסות בגינם בחול בשנת 2016. נבקשכם להמציא לנו אישורים בגין הנ"ל בהתאם. 13.  אישורים מהבנק על ניכוי מס במקוריש להמציא אישורים מקוריים מהבנק על ניכויים במקור מהכנסות ריבית, דיבידנד ומעסקאות בניירות ערך.14.   אחזקת רכב      ביום 9.11.09 פרסמה רשות המיסים הבהרה בהקשר לקביעת שווי שימוש ברכב צמוד החל משנת 2010 ואילך (להלן שיטת החישוב הליניארית). השיטה תחול על כלי רכב חדשים שיירשמו במשרד הרישוי לראשונה מיום 1.1.2010. שווי השימוש ברכב מחושב בשנת 2015 באופן הבא:    מחיר מחירון מתואם מוכפל בשיעור של 2.48% רכבים שנרכשו לפני 1.1.2010 שווי השימוש      יקבע לפי השיטה הקודמת.   חלה חובת ההוכחה על הנישום שרכב לא הוצמד לעובד בחלק או בשנת המס כולה. במקרים אלו מס הכנסה ניכויים וביטוח לאומי ניכויים עלולים לגלם ולחייב במס את החברה בגין שווי השימוש ברכב שלא הוצמד לעובד, אלא אם החברה תוכיח אחרת, ותשכנע את פקיד השומה למשל: ניהול ספר רכב, תוך ציון ק"מ נסיעה וחתימת העובד, הצהרות חתומות של העובד שאינו לוקח את הרכב לאחר שעות העבודה, להחנות את הרכב במגרש ליד מקום העבודה ולצלם זאת עם תאריך ושעה, הודעה מראש לפקיד השומה. 15.   מע"מ מקוון       החל מחודש ינואר 2017 חל המע"מ המקוון על העוסקים שמתקיים בהם אחד (או יותר)             מהקריטריונים הבאים, כדלהלן:        כל החברות אשר מחזור עסקאותיהן השנתי לשנת 2016 גבוה מ – 1.5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ)   (ללא תלות בשיטת ניהול החשבונות), ו/או חברות שמחזוריהן בשנת 2016 נמוך מ – 1.5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) אך חייבות בניהול מערכת חשבונאות בשיטה הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסים.חברות העונות לאחד מהקריטריונים המצוינים לעיל, חייבות בהגשת הדיווח המפורט למע"מ החל מדו"ח מע"מ בגין חודש ינואר 2017. אין באי קבלת מכתב, בכדי לפטור את חייבי הדיווח המפורט למע"מ מחובת דיווח זו.   (טרם פורסמו קריטריונים חדשים ) 16.   דיווח חצי שנתי בגין הכנסות מניירות ערך שלא נוכה מהם מס במקורסעיף 91 לפקודת מס הכנסה, קובע חובת דיווח על רווחי הון ותשלום מקדמה, פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות שלא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון. דיווח כאמור יש לבצע עד ליום 31 ביולי ו-31 בינואר של כל שנה .כל דיווח יכלול את המידע בגין מכירת ניירות ערך נסחרים שלא נוכה מס במקור מהם בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.החובה להגיש דיווח ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ני"ע נסחרים וקרנות נאמנות, ושהבנקים או הברוקרים שבאמצעותם הם ביצעו את המכירות ולא ניכו מס במקור מאותם רווחים. 17.  פנסיית חובההרינו להפנות את תשומת הלב על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק – תשס"ח 2008, יש חובה על מעביד להפריש לעובדיו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה כנדרש בחוק.      יש לוודא עם סוכן הביטוח כי כל ההפרשות נקלטו בחברת הביטוח ושההפרשות לעובדים הינן תואמות את שכרם במידה וישנם הפרשים יש להשלימם. .18 חובת רישום מספר רישום של הלקוח במע"מ על גבי חשבונית מס.החל מיום 1.1.14 תחול חובה לרשום את מספר הרישום של הלקוח במע"מ(בדרך כלל מספר עוסק מורשה, פטור) על חשבונית המס המופקת לאותו לקוח. חובה זו לא תחול על לקוחות פרטיים. נכון לרגע זה לפי הוראה של מנהל מע"מ ככל שמדובר בעסקה הנמוכה מ -5,000 ש"ח לפני מע"מ לא תחול חובה זו.  נשמח לעמוד לרשותכם למתן הסברים וייעוץ.    בכבוד רב, בן-עמי רואי חשבון​

...
...

View Albums

נייד: 054-253-3680
דוא"ל: Shbenami@gmail.com
כתובתנו: עופרים 34, גדרה

 

שלח

שם

*

פרטיך התקבלו בהצלחה!

תוכן ההודעה

טלפון

*

אימייל

*

אנא השאירו פרטיכם וניצור עמכם קשר

 

בן-עמי רואי חשבון

054-2533680